Der kommer snart et nyt program – glæd jer!

Behov for samordnet nordisk udenrigspolitik

UDTALELSE fra Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde

90 repræsentanter fra Foreningen NORDENs lokale og regionale afdelinger samlet til repræsentantskabsmøde i København den 7. maj 2023 udtaler følgende:

Både Norden og Europa oplever dramatiske forandringer, der klart og tydeligt peger i retning af, at vi i Danmark skal styrke vort samarbejde med andre lande og stå tættere sammen med ligesindede lande. Det gælder ikke mindst den ulykkelige krig i Ukraine. Der er tale om udfordringer, der går helt på tværs af landegrænserne. Derforkræver de også et samarbejde på tværs af grænserne, hvis vi skal håndtere dem.

Vi er i Foreningen NORDEN på det rene med, at pilen først og fremmest peger på EU og på NATO. Når det er sagt, så er vi i Norden hinanden nærmest. Vi har en fælles historie og kultur. Vi har mange fælles grundholdninger, når det f.eks. gælder demokrati; menneskerettigheder; ligestilling; klima, miljø og natur. Vi har en stærk tradition for at samarbejde. Og vi har både Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, hvor vi mere formelt har forankret det politiske samarbejde.

Derfor er der gode grunde til at styrke det nordiske samarbejde ikke mindst om klimaløsninger, energiforsyning, forsvar og sikkerhed, økonomi, erhvervspolitik, forskning, transport og sundhed.

Hvis man lægger vores økonomier sammen, er vi den 12. største økonomi i verden. Vores samfund er velfungerende demokratier med gode velfærdssystemer. Alt det rummer potentiale både til at styrke investeringer og vækst i vores lande og finde løsninger på de udfordringer, vi står over for.

Men det rummer også potentiale til i fællesskab at øve indflydelse på udviklingen både i vores europæiske nærområde og globalt.

Sammen står vi langt stærkere, end når vi agerer hver for sig. Og langt hen ad vejen deler vi i de nordiske lande vores syn på den internationale politik. Derfor bør vi i langt højere grad søge sammen om et forpligtende internationalt samarbejde politisk, økonomisk og diplomatisk.

På den baggrund kan det undre, at regeringen i sin nye udenrigspolitiske strategi ikke med ét ord nævner det nordiske samarbejde og de nordiske lande. Man nævner en lang række lande og regioner, hvor Danmark prioriterer samarbejdet højt, men Norden er ikke nævnt med et eneste ord. Det må være en fejl eller en forglemmelse.

Der skal derfor fra dette repræsentantskabsmøde lyde en stærk og klar opfordring til den danske regering om at udvide den udenrigspolitiske strategi med et afsnit om det nordiske samarbejde. Det skal ikke blive ved festtalerne. Der skal handling bag ordene. Og det må starte med, at de nordiske regeringer klart og tydeligt lægger en ambitiøs strategi om et styrket nordisk samarbejde.

Thisted godt repræsenteret i Landsstyrelsen

Den 11. juni holdt Foreningen NORDEN landstyrelsesmøde, hvor den nye landsstyrelse konstituerede sig.

Det blev til et nyt ungeudvalg med FNU – Foreningen NORDENs Ungdom integreret sammen med gode kræfter fra foreningen. Formand blev Jonas Roelsgaard, der også blev valgt til forretningsudvalget. Han er oprindeligt fra Thisted.
Marion Pedersen blev genvalgt til næstformand for foreningen, og fortsætter samtidigt arbejdet i forretningsudvalget.
Ny i forretningsudvalget er også kredsformand og landsstyremedlem Jens Utoft fra Skive, som med fritidsbolig i Thy for nylig er overflyttet til Thisted-afdelingen.
Vi glæder os også til det fortsatte samarbejde til Landsformand Lars Barfoed samt medlemmerne Merete Riber, Susanne Prip Madsen og Anke Spoorendonk.
Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden for at takke for indsatsen til Bent Jensen og den afgåede kredsformand Grethe Hald fra Viborg.